VERNOSTNÝ PROGRAM PRE REGISTROVANÝCH ZÁKAZNÍKOV.

A. Základné ustanovenia

 1. Náš vernostný program je dostupný všetkým registrovaným zákazníkom ako odmena za predchádzajúce nákupy a vernosť pri opakovaných nákupoch na našich stránkach www.autoefekt.sk
 2. Zákazníkom sa rozumie Kupujúci v zmysle definície uvedenej v Obchodných podmienkach Predávajúceho
 3. Členstvo vo Vernostnom programe je bezplatné
 4. Členstvo vo Vernostnom programe automaticky získava každý zákazník, ktorý požiadal o registráciu online na našej stránke www.autoefekt.sk a uviedol v rámci registrácie platnú e-mailovú adresu
 5. Členstvo a registrácia vo vernostnom programe je neprenosné a slúži na autorizáciu konkrétneho zákazníka pri uplatňovaní jeho zliav vo forme Zľavových kupónov
 6. Zľavové kupóny v rámci Vernostného programu môžu byť uplatnené len vo forme zľavy na nákup, nemajú žiadnu trhovú hodnotu a ich vystavením nevzniká oprávnenie na akúkoľvek inú finančnú alebo nefinančnú náhradu resp. výmenu za peňažnú hodnotu 
 7. Zľavy založené na základe tohto Vernostného programu nie je možné si právne nárokovať 
 8. Vernostný program je vyhradený pre konečných spotrebiteľov, nevzťahuje sa na obchodných partnerov

B. Pravidlá akumulácie Vernostných bodov do Vernostného programu

 1. Nevyhnutnou základnou podmienkou na zbieranie Vernostných bodov je registrácia a prihlásenie sa zákazníka do svojho Zákazníckeho účtu pred vytvorením objednávky, resp. nákupom
 2. Za každé 1 € z nákupu (objednávky) získava registrovaný zákazník automaticky 1 Vernostný bod, okrem produktov v akcii, výpredaji alebo v inej zľave v rámci marketingových aktivít predávajúceho
 3. Počet Vernostných bodov za nákup sa automaticky zaokrúhli na celé čísla (pri nákupe v hodnote napr. 10 – 10,49 € bez nákladov na prepravu bude do Vernostného programu prirátaných 10 bodov, pri nákupe v hodnote napr. 10,50 – 10,99 € bude prirátaných 11 bodov)
 4. Náklady prepravy (poštovného) sa nezapočítavajú do Vernostných bodov
 5. Pri každom produkte systém eshopu zobrazuje príslušný počet bodov, ktoré je možné získať jeho nákupom a prípadnú výšku zľavy vo forme Zľavového kupónu
 6. Stav Vernostných bodov si zákazník môže skontrolovať a zobraziť po prihlásení v svojom Zákazníckom účte
 7. Pri nákupe s využitím zľavy vo forme Zľavového kupóna sa počet Vernostných bodov automaticky zníži o sumu vo výške uplatnenej zľavy
 8. Pri zrušení objednávky, ako celej, tak aj jej časti, alebo vrátenia tovaru sa získané Vernostné body automaticky odpočítajú z celkového počtu Vernostných bodov získaných zákazníkom
 9. Pri zrušení objednávky, a to ako celej, tak aj jej časti, alebo vrátenia tovaru, pri ktorej boli využité Vernostné body a zľavy v rámci Vernostného programu sa tieto body pripočítajú späť v zodpovedajúcom počte ku Vernostným bodom
 10. Doba platnosti Vernostných bodov je 1 rok od dokončenia objednávky (nákupu)

C. Výmena Vernostných bodov za Zľavové kupóny / Uplatnenie zľavy

 1. Vernostný bod má hodnotu = 1 Vernostný bod = 0,02 € Zľavový kupón vrátane DPH
 2. Získané Vernostné body je možné v Zákazníckom účte  vymeniť za Zľavové kupóny podľa vlastného uváženia a potrieb zákazníka, napr. po získaní 50 bodov je možné vymeniť Vernostné body za Zľavový kupón v hodnote 1,00 € s DPH
 3. Zľavové kupóny je možné uplatniť na ďalší nákup (objednávku) až po úplnom dokončení predchádzajúcej objednávky, čím sa rozumie jej riadne uhradenie, doručenie a uplynutie 14 dňovej zákonnej lehoty na vrátenie tovaru
 4. Zľavový kupón si zákazník môže uplatniť ako zľavu v procese objednávky zadaním kódu do príslušného polička na stránke www.autoefekt.sk
 5. Stav Zľavových kupónov si zákazník môže skontrolovať a zobraziť po prihlásení v svojom Zákazníckom účte
 6. Zľavové kupóny nie je možné presúvať, darovať tretej osobe a nie je možné si za ne nárokovať finančnú kompenzáciu alebo plnenie
 7. Doba platnosti Zľavových kupónov je 1 rok od dokončenia objednávky / nákupu

D. Strata členstva vo Vernostnom programe

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo pozastaviť alebo zrušiť členstvo vo Vernostnom programe bez nároku zákazníka na akúkoľvek náhradu najmä, nie však výhradne, v týchto prípadoch:

 1. Podvod a/alebo pokus o podvod zákazníkom na stránkach eshopu www.autoefekt.sk
 2. Nevhodné použitie a/alebo zneužitie Vernostného programu
 3. Konanie, ktoré priamo, či nepriamo, ohrozuje správnu činnosť stránky www.autoefekt.sk
 4. Platobný incident, ktorý nebol odstránený do 30 dní od odoslania upomienky

E. Záverečné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo deaktivovať Vernostný program 
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na oznámenie zmien alebo deaktivácie členom Vernostného programu vo forme, ktorú považuje za najvhodnejšiu, napr. email, SMS, oznam na stránkach www.autoefekt.sk, a to najneskôr 30 dní pred nadobudnutím platnosti zmien alebo deaktivácie Vernostného programu
 3. V prípade deaktivácie Vernostného programu alebo zmeny Vernostného programu bez akceptácie zákazníkom musí zákazník v lehote do 30 dní od oznámenia deaktivácie alebo zmien uplatniť svoje získané Vernostné body alebo Zľavové kupóny. V prípade ak márne uplynie táto 30 dňová lehota zákazník stráca Vernostné body a/alebo Zľavové kupóny bez nároku na akúkoľvek náhradu